Nikon Professional Services (NPS)

O NPS

Nikon Professional Services (NPS) je program služeb zaměřený na podporu
a poradenství profesionálním fotografům Nikon.

Členství v NPS zahrnuje speciální servisní služby, které jsou poskytovány pouze na registrovanou profesionální techniku Nikon, uvedenou v seznamu v sekci produkty.

Členem NPS se může stát nezávislý profesionální fotograf i společnost či agentura, která splní nezbytnou podmínku, tj. vlastnictví minimálně dvou kusů profesionálních fotopřístrojů Nikon a tří kusů profesionálních objektivů Nikkor.

Hlavním benefitem služby NPS je oprava závady přístroje do tří pracovních dnů.
V případě překročení této lhůty nabízí NPS bezplatné zapůjčení náhradní techniky do doby ukončení opravy. Společnost Nikon si vyhrazuje právo nabídnout náhradní techniku dle interních možností v dané situaci.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Zřizovatelem programu NPS (Nikon Professional Services) v České a Slovenské republice je společnost Nikon Europe B.V., český odštěpný závod se sídlem K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, Česká republika.Program NPS je určen pouze pro společnosti a nezávislé fotografy, kteří vlastní profesionální vybavení zn. Nikon dle seznamu minimálně v tomto rozsahu - 2x tělo fotoaparátu, 3x objektiv různého typu, a to po celou dobu členství.Uchazeč o členství v programu NPS musí být starší 18 let. Produkty, které je možné registrovat do programu NPS, jsou uvedeny na seznamu profesionální techniky. U každého produktu je uvedeno datum,  kdy byl tento výrobek uveden na trh. Od tohoto data je odvozen termín ukončení časového období, ve kterém je možné tento produkt použít pro registraci do NPS (tzv. Expirace registrace- datum do kdy je možné použít produkt pro registraci).

Standardní časové periody, po které lze techniku registrovat do programu NPS, jsou pro různé skupiny výrobků odlišné a jejich přehled je uveden v následující části:

Digitální fotoaparáty - 5 let

Objektivy formátu DX - 8 let

Ostatní objektivy - 10 let

Telekonvertory - 10 let

Záblesková světla - 5 let

 

Příklad:           

Produkt - Uvedení na trh - Expirace registrace

Z 6 – listopad 2018 – listopad 2023                      

Fotoaparát Nikon Z 6 je možné registrovat do programu NPS do konce listopadu 2027. Jestliže člen zaregistruje do programu NPS fotoaparát Z 6 v říjnu 2023, bude mu tento fotoaparát servisován v rámci NPS až do konce platnosti jeho členského průkazu. Pokud by se tedy například jednalo o nového člena, který vstoupí do NPS 10. října 2023 a mimo jiné vlastní Nikon Z 6, bude moci služby NPS uplatnit na tento fotoaparát až do 10. října 2023, kdy končí platnost jeho členské karty.

Doba expirace registrace není totožná s tzv. servisní periodou, tedy dobou, po kterou je produkt servisován. To znamená, že i po expiraci data pro registraci produktu a expiraci členské karty je možné přijmout produkt do servisu, oprava však bude provedena v rámci standardních služeb.

Doba expirace může být společností Nikon prodloužena. Jiné produkty, než v tomto seznamu uvedené, nemohou být použity pro registraci a využívání služeb NPS. Podrobnosti se můžete dozvědět na zastoupení firmy Nikon pro ČR.

 

Všechny produkty přihlašované do programu NPS musí být rovněž registrované na webu společnosti Nikon.

Majitelem přihlašované techniky může být jen jedna fyzická, resp.  právnická osoba.

Produkty přihlašované do programu NPS musí být zakoupené v České nebo Slovenské republice a musí být do obchodní sítě dodané společností Nikon Europe B.V., český odštěpný závod. V případě nejasností může zákazník před nákupem nové techniky ověřit původ zboží přímo u zastoupení společnosti Nikon. Produkty přihlašované do programu NPS musí být plně funkční.Služby NPS lze využívat u společnosti Nikon Europe B.V., český odštěpný závod v České republice a na vybraných, předem ohlášených, akcích v zahraničí, kde bude přítomen NPS team (Jedná se o velké sportovní, kulturní či jiné akce.). Členská karta do programu NPS je vydávána na 1 rok. Po uplynutí této doby je možné prodloužit členství a vystavit novou kartu pouze za předpokladu, že klient NPS doloží vlastnictví techniky Nikon dle aktuálního seznamu profesionální techniky. Pokud člen NPS chce rozšířit svou registraci o další techniku Nikon, stačí pouze registrovat produkt u svého účtu zde a zaslat kopii záručního listu spolu s číslem Vaší registrace na kontaktní osobu uvedenou níže.Nikon Europe B.V., český odštěpný závod si vyhrazuje právo odmítnout registraci či kdykoli zrušit provedenou registraci bez udání důvodu. Součástí registračního formuláře (přihlášky) je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři za účelem poskytování služeb a informací vážících se k programu NPS. Neudělíte-li ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas, nemůžete být zaregistrováni do databáze NPS a nebude Vám umožněno využívat služeb tohoto programu.Údaje registrovaného subjektu uvedené ve formuláři budou zpracovávány společností Nikon Europe B.V., český odštěpný závod a vedeny v databázi NPS.V případě, že již nechcete využívat služeb NPS, vrátíte kartu NPS společnosti Nikon Europe B.V., český odštěpný závod Po obdržení Vaší karty Nikon Europe B.V., český odštěpný závod vymaže z databáze NPS. V případě ztráty karty NPS je možné na vyžádání vystavit novou za 300 Kč včetně DPH. Člen NPS má nárok na bezplatnou výměnu členské karty každý rok od registrace členství.

 

VÝHODY ČLENSTVÍ NPS

Všichni registrovaní členové NPS mají nárok na níže uvedené výhody.

Servisní středisko Nikon provede opravu Vaší registrované profesionální techniky, zpravidla do tří následujících pracovních dnů po přijmutí do servisu v případě dostupnosti náhradních dílů. Pokud je tato profesionální technika po záruční době, řídí se cena opravy standardním ceníkem služeb servisního střediska.

Pokud není možné provést opravu do tří pracovních dnů, nabízíme subjektům registrovaným v NPS, pokud je to možné a za stanovených podmínek bezplatné zapůjčení náhradní techniky po dobu opravy jejich fotografické techniky. Podmínky zápůjčky se řídí pravidly uvedenými na zápůjčním listě. Vyzvednutí a vrácení zapůjčené techniky je možné pouze osobně v servisní středisku společnosti Nikon
v Praze.

Čištění obrazových snímačů registrovaných digitálních zrcadlovek bude prováděno
 v servisním středisku Nikon ČR zdarma.

Check&clean je služba servisního střediska, které nabízí subjektům registrovaným
v NPS funkční kontrolu (upřesnění níže) každé zaregistrované techniky 1x ročně zdarma v dohodnutém termínu. Pro objednání této služby a sjednání termínu, volejte servisní středisko Nikon.

Na vyhlášených akcích NPS bude servisnímu depu NPS předána vaše registrace k možnosti čerpání služeb členů NPS. U akcí NPS pořádaných společností Nikon ČR bude prováděno před akcí a po jejím bezprostředním ukončení čištění obrazových snímačů. V případě zjištěné závady bude členům NPS po dobu akce zapůjčena náhradní fotografická technika a převzat vadný produkt k servisní opravě.

Služba Check&clean zahrnuje:

U filmových SLR fotoaparátů: kontrola AF, kontrola měření expozice, kontrola roviny filmu

U digitálních SLR fotoaparátů: kontrola AF, kontrola měření expozice, přemapování mrtvých bodu CCD a jeho čištění

U AF-S objektivů: kontrola ostření na nekonečno a přesnost systému AF-S

U zábleskových světel: kontrola řízení záblesku ve spolupráci s tělem fotoaparátu

 

REGISTRACE DO NPS

Registrujte svoje produkty na tomto odkaze. Na registraci se dostanete přímo zde. E-mailovou adresu, kterou použijete při registraci, uveďte i v přihlášce. Vyplňte řádně žádost o přihlášení do NPS. Ověřte si, které produkty můžete k dnešnímu dni přihlásit do NPS. Seznam najdete zde.Kompletně vyplněný formulář odesíláte online. K formuláři přiložte kopie záručních listů na registrovanou techniku Nikon. V případě, že nemáte záruční list, přiložte kopii nabývacího dokladu, který obsahuje výrobní číslo produktu. Pokud nemáte ani jeden z požadovaných dokumentů, můžete si techniku zaregistrovat pouze osobně po jejím předložení v servisním středisku Nikon. Na techniku bez požadovaných dokladů nebude možno uplatnit nárok na bezplatné opravy v rámci záruky. Pro případné ověření registrace můžete být kdykoliv vyzváni k předložení registrované techniky. Po kontrole Vámi uvedených údajů a dokončení registrace Vám bude zdarma vystavena karta člena NPS. Karta NPS je nepřenosná. Před poskytnutím jakékoli služby NPS předložíte spolu s kartou NPS také další platný doklad totožnosti.

U fyzických osob je na kartě NPS uvedeno jméno a příjmení držitele karty.

U právnických osob je karta vystavena na obchodní jméno společnosti. Držitelem karty je společnost. Oprávnění využívat služby NPS a prokazovat se kartou NPS mají pouze osoby, jejichž jmenný seznam podepsaný osobou oprávněnou jednat za držitele karty, byl doručen společnosti Nikon Europe B.V., český odštěpný závod Právnická osoba je povinna uvědomit neprodleně společnost Nikon Europe B.V., český odštěpný závod o jakýchkoliv změnách v tomto seznamu a tyto změny bezodkladně potvrdit písemně. Právnická osoba nese odpovědnost vůči Nikon Europe B.V., český odštěpný závod. za případné škody v souvislosti s užitím karty osobou uvedenou v seznamu do doby, než bude Nikon Europe B.V., český odštěpný závod vyrozuměna o zrušení oprávnění této osobě.